×
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji

Ochrona Danych Osobowych

Opti24 Ochrona Danych Osobowych

Optopro chroni Twoją prywatność

Prywatność jest ważna dla Optoproi chcemy być otwarci i transparentni w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dlatego mamy precyzyjne zasady określające warunki przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych.

Firma, 4CARE GmbH (Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, Bundesrepublik Deutschland, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Amtsgericht Kiel, HRB 13770 Kiel) jest operatorem danych osobowych, które nam przekazujesz i jest odpowiedzialna za twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016 / 679 ustawy o ochronie danych (GDPR) i ustawie o ochronie danych osobowych nr. 18/2018 Z.z.

Jakie zbieramy od Ciebie dane osobowe?

Aby Optopro.pl mogło poprawnie identyfikować Twoje życzenia i potrzeby, a następnie prawidłowo je spełniać, w niektórych przypadkach potrzebujemy Twoich danych osobowych. Zebrane dane są następnie wykorzystywane do wspierania obsługi klienta oraz relacji między tobą a firmą 4CARE GmbH Podstawowym warunkiem uzyskania jakichkolwiek informacji jest wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gromadzimy dane od naszych klientów na wiele sposobów - przy rejestracji klietna lub składaniu zamówienia. Chodzi głównie o:
 • imię i nazwisko klienta,
 • adres płatności i adres dostawy,
 • kontakt telefoniczny i adres e-mail.
Przy każdym kroku 4CARE GmbH kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego pośrednictwem wyłącznie Rezerwacji wybranych Produktów, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy;
 • w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Udostępniasz nam dane z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą naszej aplikacji „Wirtualne Lustro”?

Aby uruchomić funkcjonalność aplikacji polegającej na prezentowaniu produktów na podstawie obrazów dostarczonych przez klienta lub rejestrowaniu informacji umożliwiających obsługę aplikacji w trybie offline, administrator może uzyskać, za zgodą klienta, dostęp do następujących obszarów komputera / urządzenia mobilnego klienta: kamery.
Fotografie pre TryOn modul sú umiestnené v repository Vášho prehliadača, k nej my ako ani naši užívatelia nemajú žiaden prístup.

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).


Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:
a. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
b. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują (w tym podmioty z Grupy eobuwie.pl), działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu usługi newsletter.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. W oparciu o powyższe zasady dane osobowe klienta mogą zostać przekazane także następującym firmom:

Nazwa Siedziba Obszar
GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, SK-96221 LIESKOVEC Dostawa
Frogman s.r.o. CZ Zlin Dostawa
INTER HARMONY s.r.o. Komenského 856, 92901 Dunajská Streda Wsparcie
SuperFaktura.sk, s.r.o. Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Księgowość elektroniczna
Host Europe GmbH Hansestrasse 111, 51149 Köln Webhosting
Quality Unit, LLC 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE,19808 Wsparcie
Campaign Monitor 201 Elizabeth St,Sydney, NSW, Australia 2000 Email marketing
Webshop Marketing Kft. 4028 Debrecen, Kassai u ́t 129. Wsparcie marketingowe

Czym są pliki „cookies”?

Podobnie jak wiele innych firm świadczących usługi w Internecie, używamy również plików cookie, pikseli i innych technologii. W poniższym artykule opisalismy, jak działają i do czego ich potrzebujemy.

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania witryny. Piksele to małe obrazy lub "fragmenty kodu" znajdujące się na stronie internetowej lub w e-mailu, które zbierają informacje o przeglądarce lub urządzeniu mobilnym, a niektóre z nich mogą również przechowywać pliki cookie.

Poszczególne pliki cookie mają różne czasy przechowywania - różne czasy przechowywania w urządzeniu. Niektóre pliki cookie są usuwane z urządzenia zaraz po zamknięciu przeglądarki (session cookie), inne są przechowywane na urządzeniu nawet po zakończeniu przeglądania naszych stron internetowych (permanent cookie).

Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać Twoje działania i preferencje (takie jak dane logowania, informacje o zakupie w koszyku) przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przeglądasz strony internetowe.

Pliki cookie pomagają nam również zrozumieć, co Cię interesuje na naszej stronie, czy jest dla ciebie wystarczająco czytelna i czy możesz znaleźć to, czego szukasz. Używamy również plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania.

Pliki cookie mogą również rejestrować dodatkowe informacje, takie jak liczba odwiedzających naszą witrynę i najczęściej odwiedzane podstrony na naszej witrynie. Są one również używane do wyświetlania reklamy i treści strony, która jest dla Ciebie istotna ze względu na Twoje zainteresowania i potrzeby.

Funkcjonalne i techniczne pliki cookie


te pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie naszej strony internetowej, takie jak możliwość zalogowania się na konto użytkownika w witrynie, przechowywania towarów w koszyku lub wykrywania prób wyrejestrowania. Bez tych plików cookie nasza strona internetowa nie działałaby prawidłowo, ich użycie jest niezbędne i dlatego nie prosimy o wyrażenie zgody na ich przechowywanie i dostęp do nich. Dodajemy również pliki cookie w tej kategorii, które pozwalają zachować zawartość koszyka nawet bez logowania się - wielu z was wymaga od nas znalezienia modeli okularów, które umieściliście w koszyku w ciągu roku, kilka miesięcy przed świętami jako doskonały prezent dla bliskich.

Analityczne cookies (third party cookies)


Te cookies służą do pobierania danych o ruchu na naszej stronie internetowej, wyszukiwania informacji na naszej stronie oraz do odkrywania, jak poruszasz się po naszej stronie, aby pomóc nam uczynić ją tak łatwą w użyciu, jak to tylko możliwe. Ponieważ podjęliśmy działania mające na celu zapobieganie nadużywaniu tych plików cookie (anonimizacja ze strony naszych dostawców) i wdrażanie środków w celu kontrolowania i ograniczania korzystania z tych plików cookie, nie będziemy pytać o zgodę użytkownika na ich użycie. Używamy rozwiązań Google Analytics dla tych plików cookie: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności, odwiedź witrynę tutaj, dodatkowo możesz zainstalować wtyczkę oprogramowania tutaj, aby odrzucić te pliki cookie.

Marketingowe i reklamowe pliki cookie


Używamy tych plików cookie, aby pokazać Ci zawartość strony, która Cię interesowała w poprzednich preferencjach, a także służyć Twoim preferencjom w oparciu o Twoje zainteresowania. Pliki cookie tego typu przechowujemy tylko w oparciu o Twoją zgodę. Za pomocą tych plików cookie korzystamy z następujących rozwiązań stron trzecich:
 • Google Adwords: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności kliknij tutaj, odmowę zgody na pliki cookie znadziesz tutaj.
 • Facebook Pixel:Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko informacji na temat prywatności znajdziesz tutaj, odmowę zgody na pliki cookie znadziesz tutaj.
 • Zarządzanie plikami cookie

  Istnieje kilka sposobów zarządzania lub ograniczania sposobu, w jaki my i nasi partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii:

  • Ustawienia przeglądarki: chociaż większość przeglądarek ma podstawowe ustawienia plików cookie, ich ustawienia umożliwiają usuwanie lub odrzucanie plików cookie. Musimy jednak ostrzec, że w tym przypadku niektóre z dostarczonych usług nie działają prawidłowo.
  • Strony trzecie: użyj rozwiązań firm zewnętrznych do ograniczenia plików cookie, na przykład optout.aboutads.info.
  • Niestandardowe rozwiązania dla partnerów: możesz również skorzystać z rozwiązań oferowanych przez poszczególnych partnerów w celu ograniczenia plików cookie, jak wspomniano powyżej.

  Jak możesz się z nami skontaktować?

  W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.
  Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

  Jak zabezpieczamy Twoje dane?

  Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
  Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.
  • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego. /MD5 Salted/
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  Inspektor ochrony danych osobowych

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zapewniamy Ci pomoc naszego Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest

  ePrivacy GmbH
  Prof. Dr. Christoph Bauer
  Große Bleichen 21
  20354 Hamburg

  Kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: datenschutz@brille24.de

  01.06.2021